Početna stranica
Mohorovičićev diskontinuitet
Rad u meteorologiji
Bibliografija

ŽIVOTOPIS ANDRIJE MOHOROVIČIĆA

 

Andrija Mohorovičić rođen je 23. siječnja 1857. u Voloskom kraj Opatije, u Hrvatskoj. Otac mu Andrija potječe iz Rukavca u Istri. Bio je po zanimanju kovač sidara. Majka Marija Poščić rodom je iz Opatije. Umrla je ubrzo nakon Andrijinog rođenja.

 

            

Rodna kuća u Voloskom i spomen ploča na njoj

 

Osnovnu je školu završio u Voloskom. Gimnaziju je polazio u Rijeci, gdje je 1875. položio i ispit zrelosti s odlikom. U dobi od 15 godina govorio je tri strana jezika: engleski, francuski i talijanski. Kasnije je naučio i njemački, češki, te latinski i starogrčki.

U Pragu se upisao na studij matematike i fizike na Filozofskom fakultetu, te je studirao od 1875. do 1878. godine. Jedan od profesora mu je bio Ernst Mach, glasoviti fizičar. Kao student u Pragu bio je tajnik Društva hrvatskih studenata »Hrvat«.

 

Nakon završenog studija predavao je kao namjesni učitelj na gimnaziji u Zagrebu (1879–1880.). Poslije toga premješten je na realku u Osijeku. Od 1. studenoga 1882. premješten je na nautičku školu u Bakru na svoje traženje. U Bakru je službovao kao pravi učitelj i predavao matematiku, fiziku i meteorologiju. Godine 1886. dodjeljuje mu se naslov profesora srednjih učilišta.

U Bakru se 1883. oženio Silvijom Vernić, s kojom je imao četiri sina – Andriju, Ivana, Stjepana i Franju.

Za vrijeme boravka u Bakru Mohorovičić je prvi put došao u dodir s meteorologijom, koju je predavao na nautičkoj školi, te se počeo dublje zanimati za tu znanost. Osnovao je 1887. godine pri školi i meteorološku postaju i održavao redovita meteorološka mjerenja. Uz to je proučavao probleme gibanja zraka i oblaka. Sam je konstruirao nefoskop, instrument za određivanje brzine i smjera gibanja oblaka. Radeći u Bakru uspio je objaviti desetak radova.

 

U Bakru je na nautičkoj školi ostao do 1891. godine, kada na vlastito traženje biva premješten na kraljevsku realku i s njom spojenu višu trgovačku školu u Zagrebu, na Griču br. 3. Od 1. siječnja 1892. godine postaje upravitelj Meteorologijskog opservatorija, koji se nalazio u zgradi te škole. Ovdje se u početku bavio znanstvenim i stručnim radom u meteorologiji, a nakon 1901. posvetio se gotovo isključivo seizmologiji, te se danas ubraja među najveće svjetske seizmologe.

 

Zgrada na Griču 3 u Zagrebu

 

Godine 1893. promoviran je za doktora filozofije na osnovi disertacije »O opažanju oblaka, te o dnevnom i godišnjem periodu oblaka u Bakru« na zagrebačkom Sveučilištu. Nakon toga habilitira za privatnog docenta. Naslovni izvanredni profesor postaje 1910. g.

Od 1893. držao je na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu predavanja iz geofizike i astronomije, a od ak. god 1899/1900. predaje meteorologiju i klimatologiju na Kr. šumarskoj akademiji (2 sata predavanja i 1 sat vježbi) o čemu postoji sačuvana odluka.

Sve do 1900. držao je i predavanja na višoj trgovačkoj školi. Od te je godine svake godine, na vlastitu molbu, a zbog prevelikog opsega posla na opservatoriju oslobađan od te nastave.
Član dopisnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu (današnji HAZU) postaje 1893, a 1898. njezin pravi član.

Umirovljen je 1922. godine. Umro je u Zagrebu 18. prosinca 1936.

 

Mohorovičićevim imenom nazvan je diskontinuitet između Zemljine kore i plašta – najveća prirodna tvorevina na Zemlji. Godine 1970. njemu u čast nazvan je i krater polumjera 77 km na tamnoj strani Mjeseca, a 1996. asteroid br. 8422. U najnovije vrijeme njegovim se imenom naziva i diskontinuitet između kore i plašta na Marsu. Geofizički zavod Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu također nosi njegovo ime, kao i gimnazija u Rijeci, osnovna škola u Matuljima, te nekoliko ulica u hrvatskim gradovima.

 

Zagrebačke »Novosti« objavile su 19. XII. 1936. god, dan poslije smrti Andrije Mohorovičića, ovaj članak:

»Umro je znanstvenik profesor doktor Andrija Mohorovičić, član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, jedan od utemeljitelja moderne seizmologije. Bio je u Zagrebu općepoznata i poštovana ličnost, a svojim znanstvenim radovima na području seizmologije došao je na svjetski glas, te se danas smatra u svijetu jednim od utemeljitelja moderne seizmologije. Od skromnih početaka podignuo je doktor Mohorovičić meteorološki opservatorij u Zagrebu do potpuno uređenog modernog instituta, koji je uživao svjetski glas, osobito zbog seizmičkih mjerenja, a organizirao je u to vrijeme i meteorološku službu u Hrvatskoj i Slavoniji. Doktor Mohorovičić bavio se u početku svog znanstvenog rada najviše meteorologijom, no s najviše uspjeha bavio se seizmologijom, pa je osnovao u toj znanstvenoj disciplini tzv. zagrebačku školu, vrlo cijenjenu u cijelom svijetu«.

 

 

Kolegiji koje je Andrija Mohorovičić slušao tijekom studija

Naziv kolegija

Broj sati

Predavač

 

Akademska godina 1875./76., zimski semestar

Diferencijalni i integralni račun,

   Kompleksne varijable

3   2

Durège

Analitička geometrija*

3

Studnička

Analitička mehanika

3

Hornstein

Eksperimentalna fizika,  Vježbe

5  1.5

Mach

Psihologija

1

Volkmann

 

Ljetni semestar

Diferencijalni i integralni račun,

   Analitička geometrija

3  3

Durège

Matematički seminar

2

Durège

Analitička mehanika

2

Hornstein

Varijacijski račun*

1

Studnička

Eksperimentalna fizika

5

Mach

Logika

4

Löwe

 

Akademska godina 1876./77., zimski semestar

Analitička geometrija, Krivulje

4   2

Durège

Integrirane jednadžbe*

2

Studnička

Novija geometrija*, Jednadžbe drugog reda

2   2

Weyr

Teorijska astronomija

4

Hornstein

Nauka o elektricitetu

2

Mach

Teorijska optika

2

Lippich

Didaktika

3

Willmann

 

Ljetni semestar

Eliptičke funkcije

2

Durège

Kompleksne varijable

1

Durège

O ograničenim integralima*

2

Studnička

Teorijska astronomija

2

Hornstein

Geografsko određivanje položaja

2

Hornstein

Materinski jezik

2

Willmann

Naziv kolegija

Broj sati

Predavač

Mehanička teorija topline

3

Lippich

Lessing i njegovo doba

2

Gambl

O povijesnoj vrijednosti
     komparativne filologije*

2

Hattala

 

Akademska godina 1877./78., zimski semestar

Diferencijalni i integralni račun

3

Durège

Eksperimentalna fizika

5

Mach

Teorijska nadopuna
    eksperimentalnoj fizici

1

Mach

Teorija elastičnosti

2

Lippich

Opća kemija

5

Linnemann

Praktično rješenje statičkih problema

1

Lippich

Nastanak romantičke škole

2

Kelle

Slavenska mitologija*

2

Hattala

 

Ljetni semestar

Diferencijalni i integralni račun

3

Durège

Beskonačni integrali

2

Durège

Eksperimentalna fizika

5

Mach

Fosforescencija

1

Mach

Teorija potencijala

3

Lippich

Teorija kapilarnih pojava

2

Lippich

Osnovni pojmovi panteizma

2

Löwe

Povijest slavenskih jezika*

3

Hattala

Staro visokonjemačko razdoblje

2

Kelle

 

* kolegiji koji su se predavali češkim jezikom, ostala su predavanja bila na njemačkom

 

(Prema M. Orliću, 1998)

 

Davorka Herak i Marijan Herak, 2005.

 

 

Literatura:

D. Skoko, J. Mokrović (1998): Andrija Mohorovičić, Školska knjiga, Zagreb.

M. Orlić (1998): Studentski dani Andrije Mohorovičića u Pragu. Geofizika 15, 119-123.

Arhiv Geofizičkog odsjeka PMF-a